Ads

adad

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website Công ty cấp nước Thanh Hóa từ nguồn nào?

Xem kết quả

Loading ... Loading ...
➥Trang chủĐổi mới doanh nghiệpNghị quyết của đại hội
  • Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông 2019 Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông 2019

      Download file PDF : NGHI_QUYET_DHDCD_2019

  • Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

    Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa tiến hành họp thường niên 2017 để tổng kết hoạt động năm 2016 và trình, thảo luận, thông qua 1 số vấn đề thuộc thẩm quyền gồm : – Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 của Ban quản lý điều hành. – Báo cáo của Hội đồng quản…

  • Nghị quyết đại hội cổ đông lần thứ nhất Nghị quyết đại hội cổ đông lần thứ nhất

    Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014; Căn cứ biên bản họp đại hội cổ đông lần thứ nhất ngày 18 tháng 5 năm 2016 Quyết nghị : 1 – Thống nhất thông qua nội dung Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa 2 – Thống nhất thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm…