Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA

1. Tên Công ty – Tên tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA – Tên tiếng Anh : THANH HOA WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY – Tên viết tắt : THAWACO 2. Trụ sở chính: Số 99, đường Mật Sơn -…

Đổi mới doanh nghiệp

Báo cáo tài chính bán niên và giải trình BCTC bán niên 2019 Báo cáo tài chính bán niên và giải trình BCTC bán niên 2019

Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2019 Link download : BCTC_ban_nien_2019_1 BCTC_ban_nien_2019_2 Link download file giải trình BCTC bán niên : giaitrinh_bctc_bannien_2019