Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA

1. Tên Công ty – Tên tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA – Tên tiếng Anh : THANH HOA WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY – Tên viết tắt : THAWACO – Mã chứng khoán : THN 2. Trụ sở chính: Số 99, đường Mật Sơn – Phường Đông…

Đổi mới doanh nghiệp

Báo cáo tài chính bán niên và giải trình BCTC bán niên 2020 Báo cáo tài chính bán niên và giải trình BCTC bán niên 2020

Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2020 Link download : BCTC_ban_nien_2020 Link download file giải trình BCTC bán niên : giai_trinh_BCTC_6_thang_dau_nam_2020