Ads

adad

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website Công ty cấp nước Thanh Hóa từ nguồn nào?

Xem kết quả

Loading ... Loading ...
➥Trang chủHoạt độngĐại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 30/06/2022 lúc 07:27 sáng

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, sáng ngày 24/06/2022, Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 tại Hội trường trụ sở công ty.

Tham dự Đại hội có 56 cổ đông, người đại diện cổ đông và đại diện lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc công ty.

Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban Tổng giám đốc; Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và chương trình công tác năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch công tác năm 2022 của Ban Kiểm soát. Trong năm 2021, mặc dù còn có nhiều khó khăn đặc biệt là đại dịch covid-19 đã ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Song được sự quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh và các Sở, ban ngành, sự ủng hộ của khách hàng và chính quyền các địa phương, với sự đoàn kết, năng động của ban lãnh đạo, sự đồng lòng của toàn thể CBCNV, Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa đã vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nước hàng hóa đạt 35.159.098 m3 bằng 101,63% kế hoạch ; Phát triển khách hàng đạt 13.164 hộ bằng 121,0% kế hoạch; Lợi nhuận đạt trên 51 tỷ đồng; Thu nhập bình quân đạt 10.450 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, Công ty còn quan tâm, làm tốt công tác an sinh xã hội với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng, trong đó ủng hộ quỹ phòng chống covid 670 triệu đồng.

Để phòng chống dịch một cách có hiệu quả, thực hiện mục tiêu kép “vừa đảm bảo phát triển sản xuất, vừa phòng chống dịch bệnh covid”, trong năm 2021 Hội đồng quản trị đã kịp thời ban hành 05 văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống dịch covid-19. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành tiếp tục được phát huy và đổi mới, sáng tạo. Không khí thi đua sôi nổi trong tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh, đã góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua các Tờ trình: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021; Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; phương án phân chia cổ tức năm 2021 và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2022; Tờ trình về việc thông qua Tiền lương, tiền thưởng, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022; Với tỷ lệ cổ đông tham dự tán thành 100%, tất cả các nội dung nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Đại hội thảo luận đi đến thống nhất thông qua một số chỉ tiêu chính như sau: Nước hàng hóa: 36.358.718 m3; Tổng doanh thu: 385.639 triệu đồng; Phát triển khách hàng: 10.735 hộ; Nộp ngân sách: 40  tỷ đồng; Lợi nhuân: 40,5 tỷ đồng; Thu nhập bình quân: 10.045.000 đ/người/tháng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa đã kết thúc trong sự tin tưởng và hiểu biết, thể hiện niềm tin của cổ đông vào sự lãnh đạo của HĐQT và Ban điều hành với mục tiêu chung phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2022.

Một số hình ảnh của hội nghị: