Ads

adad

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website Công ty cấp nước Thanh Hóa từ nguồn nào?

Xem kết quả

Loading ... Loading ...
➥Trang chủHoạt độngĐại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Ngày 22/05/2018 lúc 03:38 chiều

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, sáng ngày 18/5/2018, Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 tại Hội trường trụ sở công ty.

Tham dự Đại hội có 52 cổ đông và người đại diện cổ đông, hiện nắm giữ hơn 99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc công ty.

Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban Tổng giám đốc; Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017 và chương trình công tác năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch công tác năm 2018 của Ban Kiểm soát. Trong năm 2017, với sự đoàn kết, năng động của ban lãnh đạo cùng sự đồng lòng của toàn thể CBCNV, Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa đã vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nước hàng hóa đạt 26,195 triệu m3 bằng 100,82% kế hoạch, tăng 7% so thực hiện cùng kỳ; Phát triển khách hàng đạt 16.300 hộ bằng 117.18% kế hoạch và tăng 14% so thực hiện cùng kỳ; Tổng doanh thu đạt trên 305 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ sản xuất kinh doanh nước sạch đạt trên 234 tỷ đồng; nộp ngân sách trên 21 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 17 tỷ đồng; Thu nhập bình quân đạt trên 8,5 triệu đồng/người/tháng. Đây là thành quả cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của tập thể ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV công ty bên cạnh sự quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh và các Sở, ban ngành, sự ủng hộ của khách hàng và chính quyền các địa phương.

Về hoạt động của Hội đồng quản trị: Trong năm 2017, Hội đồng quản trị công ty đã hoạt động theo đúng Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều phiên họp thường kỳ và đột xuất với sự tham gia đầy đủ của các thành viên để ban hành các Nghị quyết, Quyết định cần thiết nhằm định hướng, quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Việc triển khai và giám sát thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được tiến hành đồng bộ, đảm bảo hiệu quả hoạt động chung toàn công ty. Sang năm 2018, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm đặc biệt là công tác thoái vốn tại doanh nghiệp theo kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 18/12/2017 của UBND Tỉnh Thanh Hóa, HĐQT công ty đã xây dựng Chương trình công tác năm 2018 và được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua.

Về hoạt động của Ban kiểm soát: Trên cơ sở Kế hoạch công tác năm 2017 đã được ĐHĐCĐ ngày 17/05/2017, BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban do Tổng giám đốc công ty chủ trì. Định kỳ hàng quý tổ chức các cuộc họp để triển khai nhiệm vụ, đánh giá tình hình thực hiện, lấy ý kiến của các thành viên về kết quả kiểm tra, giám sát và triển khai nhiệm vụ các tháng tiếp theo. Nhìn chung trong năm 2017, BKS đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo quy chế hoạt động cũng như các quy định của pháp luật. ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch công tác năm 2018 của Ban Kiểm soát.

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua các Tờ trình: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017; Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; phương án phân chia cổ tức năm 2017 và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2018; Tờ trình về việc thông qua Tiền lương, tiền thưởng, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018; Tờ trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ công ty và Tờ trình về việc thay đổi nội dung Điều lệ công ty. Với tỷ lệ cổ đông tham dự tán thành 100%, tất cả các nội dung nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, sau khi thảo luận Đại hội nhất trí thông qua một số chỉ tiêu chính như sau: Nước hàng hóa: 27.726.100 m3; Tổng doanh thu: 316.620 triệu đồng; Phát triển khách hàng: 17.500 hộ; Nộp ngân sách: 22,7 tỷ đồng; Lợi nhuân: 17,5 tỷ đồng; Thu nhập bình quân: 8.830.000 đ/người/tháng; Tỷ lệ chi trả cổ tức: 2,97%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa đã kết thúc trong sự tin tưởng và hiểu biết, thể hiện niềm tin của cổ đông vào sự lãnh đạo của HĐQT và Ban điều hành với mục tiêu chung phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2018.

Một số hình ảnh của hội nghị: