Ads

adad

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website Công ty cấp nước Thanh Hóa từ nguồn nào?

Xem kết quả

Loading ... Loading ...
➥Trang chủCông bố thông tin định kỳBáo cáo tài chínhBáo cáo tài chính bán niên năm 2021

Báo cáo tài chính bán niên năm 2021

Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét

Báo cáo của ban Tổng giám đốc

Bảng cân đối kế toán giữa niên độ

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ

Thuyết minh báo cáo tài chính giữa niên độ

Download File PDF tại đây : CBTT_BCTC_BAN_NIEN_NAM_2021