Ads

adad

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website Công ty cấp nước Thanh Hóa từ nguồn nào?

Xem kết quả

Loading ... Loading ...
➥Trang chủĐổi mới doanh nghiệpTài liệu ĐHCĐ
 • Tài liệu ĐHĐCĐ chính thức Thường niên năm 2021

  Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa công bố thông tin tài liệu ĐHCĐ chính thức Thường niên năm 2021 Download File PDF :CBTT_Tai_lieu_DHDCD_chinh_thuc_thuong_nien_nam_2021

 • Tài liệu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2021 Tài liệu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2021

  Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa công bố thông tin tài liệu ĐHCĐ Thường niên năm 2021 Download File PDF : Part 1 : Trang 1-27 : CBTT_Tai_lieu_DHDCD_thuong_nien_nam_2021_part1 Part 2: Trang 28-53: CBTT_Tai_lieu_DHDCD_thuong_nien_nam_2021_part2

 • Công bố thông tin về việc chi trả cổ tức năm 2019 Công bố thông tin về việc chi trả cổ tức năm 2019

 • Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

 • Tài liệu Đại hội đồng cổ đông chính thức ngày 29/6/2020 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông chính thức ngày 29/6/2020

  Tài liệu ĐHĐCĐ ngày 29/6 bao gồm các nội dung chính : Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ, kế hoặc năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 Báo cáo hoạt động của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019…

 • DỰ THẢO BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 DỰ THẢO BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

  Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty CP cấp nước Thanh Hóa ( Điều lệ công ty), Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/6/2019, HĐQT công ty CP cấp nước Thanh Hóa báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của HĐQT năm 2019, chương trình công tác…

 • Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

  Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa. Căn cứ quyết định số 11/2019/NQ-HĐQT ngày 25/8/2019 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cấp nước Thanh…

 • Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

  Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa. Căn cứ quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 19/4/2018 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa. Quyết định : Triệu tập Hội nghị Đại…

 • Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

  Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 06/11/2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa. Căn cứ biên bản số 03/BB-HĐQT ngày 04/04/2017 về việc thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017  Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa. Quyết định : Triệu tập Hội nghị Đại…

 • Biên bản Đại hội cổ đông lần thứ nhất

  – Thời gian : Bắt đầu vào hội 7h30 ngày 18 tháng 5 năm 2016. – Địa điểm : Hội trường tầng 4, Công ty Cấp nước Thanh Hóa, số 99 đường Mật Sơn, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa. Thành phần tham dự đại hội : Ông Lê Sỹ Len, thay mặt ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự gồm có…