Ads

adad

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website Công ty cấp nước Thanh Hóa từ nguồn nào?

Xem kết quả

Loading ... Loading ...
➥Trang chủCông bố thông tin định kỳ
 • Báo cáo tài chính quý 1 và giải trình BCTC quý 1 năm 2021 Báo cáo tài chính quý 1 và giải trình BCTC quý 1 năm 2021

  Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021 Link download Báo cáo tài chính Quý I năm 2021 : CBTT_BCTC_QuyI_2021 Link download giải trình báo cáo tài chính Quý I năm 2021 : CBTT_giai_trinh_BCTC_QuyI_2021

 • Báo cáo thường niên Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa năm 2020 Báo cáo thường niên Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa năm 2020

  Báo cáo thường niên Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa năm 2020 bao gồm  : Thông tin chung Tình hình hoạt động của năm Báo cáo tài chính Link download file PDF : Part 1: CBTT_bao_cao_thuong_nien_nam_2020_part1 Part 2: CBTT_bao_cao_thuong_nien_nam_2020_part2

 • Báo cáo tài chính năm 2020 và giải trình BCTC năm 2020 Báo cáo tài chính năm 2020 và giải trình BCTC năm 2020

  Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa Báo cáo tài chính năm 2020 Link download báo cáo tài chính năm 2020 : CBTT_BCTC_nam_2020 Link download giải trình báo cáo tài chính năm 2020 : CBTT_giai_trinh_BCTC_nam_2020

 • Báo cáo tài chính quý 4 và giải trình BCTC quý 4 năm 2020 Báo cáo tài chính quý 4 và giải trình BCTC quý 4 năm 2020

  Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 Link download báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 : BCTC_QUY4_2020 Link download giải trình báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 : GIAI_TRINH_BCTC_QUY4_2020

 • Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020

  Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa Báo cáo tài chính quý 3 kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2020 Link download báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 : CBTT_BCTC_qui3_2020 Link download giải trình báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 : CBTT_BCTC_qui3_2020

 • Báo cáo tài chính bán niên và giải trình BCTC bán niên 2020 Báo cáo tài chính bán niên và giải trình BCTC bán niên 2020

  Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2020 Link download : BCTC_ban_nien_2020 Link download file giải trình BCTC bán niên : giai_trinh_BCTC_6_thang_dau_nam_2020

 • Báo cáo tài chính quý II năm 2020 và giải trình báo cáo tài chính quý II năm 2020 Báo cáo tài chính quý II năm 2020 và giải trình báo cáo tài chính quý II năm 2020

  Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa Báo cáo tài chính quý 2 và giải trình BCTC quý 2 năm 2020 Link download File PDF BCTC quý 2 năm 2020 đã được kí số : CBTT_BCTC_qui2_2020 Link download file Giải trình BCTC quý 2 năm 2020 : giai_trinh_BCTC_qui2_2020

 • Hợp đồng kiểm toán năm 2020 Hợp đồng kiểm toán năm 2020

  Download file PDF tại đây : hop_dong_kiem_toan_2020

 • Báo cáo tài chính quý I năm 2020 Báo cáo tài chính quý I năm 2020

  Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 Link download file PDF : BCTC_quy1_năm_2020

 • Báo cáo thường niên năm 2019 Báo cáo thường niên năm 2019

  Báo cáo thường niên Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa năm 2019 bao gồm  : Thông tin chung Tình hình hoạt động của năm Báo cáo tài chính Link download file PDF : Part 1: Bao_cao_thuong_nien_nam_2019_part1 Part 2:Bao_cao_thuong_nien_nam_2019_part2